شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای توسعه نرم افزار تاریخچه 10/23/2012 03:57:11 ب.ظ تا

توسعه نرم افزار فرايندي است طولاني و پيچيده که از آغاز تا پايان، عناصر مختلفي در آن درگير مي شوند. پروژه هاي توليد نرم افزار از منابع مالي، فني و انساني وسيعي بهره جسته  و در طول اجراي آنها روش ها، فنون و ابزارهاي متنوعي توسط مجريان به کار بسته مي شود.

در روند اجراي يک پروژه يا در فرايند تهيه يک نرم افزار، مسلما انتخاب مجري واجد شرايط براي انجام آن از اهميت به سزايي برخوردار است. اين انتخاب نيز مستلزم آگاهي هرچه بيشتر مجري از چارچوب و شرايط تعيين شده براي پروژه و يا موضوع کار توسط کارفرما مي باشد. به منظور ارائه اطلاعات و شرايط مورد نياز در ارتباط با انجام يک پروژه يا ايجاد يک سيستم نرم افزاري، مستندي تحت عنوان درخواست براي ارائه پيشنهاد يا RFP (Request For Proposal) توسط کارفرما ارئه مي گردد.
مندرجات مستند درخواست براي ارئه پيشنهاد به بيان اهداف، داشته ها، خواسته ها، محدوديت ها و شرايط مرتبط با پروژه يا سيستم مورد تقاضا مي پردازد و بنابراين از اهميت ويژه اي برخوردار است.


  

|برگشت |