شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای توسعه نرم افزار تاریخچه 10/23/2012 04:08:33 ب.ظ تا

توسعه نرم افزار فرايندي است طولاني و پيچيده که از آغاز تا پايان، عناصر مختلفي در آن درگير مي شوند. پروژه هاي توليد نرم افزار از منابع مالي، فني و انساني وسيعي بهره جسته  و در طول اجراي آنها روش ها، فنون و ابزارهاي متنوعي توسط مجريان به کار بسته مي شود.

در روند اجراي يک پروژه يا در فرايند تهيه يک نرم افزار، مسلما انتخاب مجري واجد شرايط براي انجام آن از اهميت به سزايي برخوردار است. اين انتخاب نيز مستلزم آگاهي هرچه بيشتر مجري از چارچوب و شرايط تعيين شده براي پروژه و يا موضوع کار توسط کارفرما مي باشد. به منظور ارائه اطلاعات و شرايط مورد نياز در ارتباط با انجام يک پروژه يا ايجاد يک سيستم نرم افزاري، مستندي تحت عنوان درخواست براي ارائه پيشنهاد يا RFP (Request For Proposal) توسط کارفرما ارئه مي گردد.
مندرجات مستند درخواست براي ارئه پيشنهاد به بيان اهداف، داشته ها، خواسته ها، محدوديت ها و شرايط مرتبط با پروژه يا سيستم مورد تقاضا مي پردازد و بنابراين از اهميت ويژه اي برخوردار است.

--------------------------------------------------------------------------

استانداردهاي توليد و توسعه نرم افزار

از جمله معروفترين استانداردهاي مرجع جهاني مي توان به نمونه هاي زير اشاره کرد:
 • مجموعه استانداردهاي مهندسي نرم افزار IEEE
 • استانداردهاي مجموعه ISO/IEC
 • استانداردهاي مهندسي نرم افزار آژانس فضايي اروپا

استانداردهاي ارجاع کار در پروژه هاي توليد و توسعه نرم افزار:
 • مشاوره پروژه هاي نرم افزاري
 • تهيه درخواست براي ارئه پيشنهاد (RFP)
 • نظارت بر پروژه هاي نرم افزاري
 • پيشنهاد (Proposal)
 • برگزاري مناقصه و ارزيابي پيشنهاد
 • پيمان نامه نرم افزاري

استانداردهاي پايه اي توليد و توسعه نرم افزار:
 • استاندارد سند توصيف متدولوژي (MDD)
 • استاندارد طرح مديريت پروژه (PMP)
 • استاندارد طرح تضمين کيفيت (QAP)
 • استاندارد طرح مديريت پيکربندي (CMP)
 • استاندارد طرح تصديق و صحه گذاري (V&V)
 • استاندارد طرح آزمون نرم افزار
 • استاندارد طرح انتقال و تحويل نرم افزار
 • استاندارد طرح ضمانت نرم افزار
 • استاندارد طرح نظارت
  

|برگشت |