شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای مدلسازی حرفه تاریخچه 11/1/2012 03:03:57 ب.ظ تا

هدف از تحلیل و  مدل سازی حرفه و طراحی سیستم های نرم افزاری، شناسایی و طراحی فرآیندهای کسب و کار و جریان گردش اطلاعات و داده ها است. در این راستا ابتدا مراحل انجام فعالیت ها در کسب و کار باید با توجه به تفکرات مجریان این فرآیندها معرفي و تشریح گردند. در ادامه و با توجه به نتایج شناخت حاصله و خروجی های این مرحله قادر خواهیم بود نیازمندی های نرم افزاری را ارزیابی و سیستم نرم افزاری پیشنهادی را جهت پوشش دادن تمامی نیازمندی های شناسایی شده در کسب و کار طراحی نمود. همچنین در صورتی که قصد بهبود روندهای اجرایی جاری فرآیندهای شناسایی شده وجود داشته باشد نیز مدل سازی حرفه  به عنوان پیش نیاز مورد لزوم است.

  

|برگشت |