شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک
تاریخچه برای مدلسازی نیازمندیها تاریخچه 8/28/2012 09:15:55 ق.ظ تا

به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می شود که منجر به درک خواسته های ذینفعان یک نرم افزار و ارائه راه حلی جامع و مستند (شامل بخشهای نرم افزاري) برای پاسخگویی به این نیازها می شود. در شرکت صفر و یک مدلسازی نیازمندیها به روش زیر انجام می شود:

  1. تحلیل نيازهاي ذینفعان  
  2. تحلیل ويژگیها و امکانات نرم افزار 
  3. تحلیل نیازمندیهای نرم افزاری (که به صورت ریز به ریز و مورد به مورد ذکر می شوند)
  4. تحلیلمورد کاربردهاي نرم افزاری از نیازمندیهای نرم افزاری که در مرحله قبل مشخص شده اند و ماهیت عملیاتی دارند. ( در پاسخ به نیاز برآمده از یکی از فعاليت هايي هستند که یک مجری حرفه یا یک کنشگر حرفه در راستای اجرای صحیح یکی از موارد کاربرد حرفه انجام می دهد) 
  5. تحلیلنیازمندیهای تکمیلی بر اساس نیازمندیهایی که به صورت سراسری و عمومی باید در نرم افزار وجود داشته باشند.

هر یک از موارد فوق با استفاده از استانداردهای اجرایی شرکت صفر و یک اجرا می شوند. این استانداردها بر مبنای متدولوژی RUP، روشها و مقالات علمی و تجربیات موفق علمی بین المللی و تجربیات داخلی شرکت صفر و یک بر مبنای مقتضیات کشور ایران طراحی و تصویب شده اند. این استانداردها به صورت مرتب مورد بازنگری قرار می گیرند و برای هر پروژه نیز بسته به مقتضیات پروژه اختصاصی سازی می شوند. بخشی از استانداردهای صفر و یک مربوط به هر بخش در صفحه مربوط به همان بخش تشریح شده است. با کلیک بر روی کلمات لینک شده می توانید آنها را مطالعه فرمایید.

  

|برگشت |