شما اینجا هستید >   درباره ما > منشور اخلاقي
منشور اخلاقي
  • پاسخگويي به نيازهاي کاري مشتريان با مناسب ترين کيفيت. 

  • مشتري مداري شعار ما و تکريم مشتري اولويت روابط ما با مشتريان است. 

  • ما براي وقت کارفرمايان ارزش قائليم و سرعت در ارائه خدمات را سرلوحه تلاش هاي خود قرار داده ايم. 

  • محصولات شرکت بر اساس نيازهاي مشتريان طراحي و عرضه مي شود. 

  • ما به حفظ امنيت و محرمانگي اطلاعات کارفرما پايبنديم. 

  • داشتن بالاترين استانداردهاي کيفي در ارائه خدمات به کارفرمايان تعهد ما مي باشد. 

  • ما به کار گروهي اعتقاد راسخ داريم و آن را دليل موفقيت خود مي دانيم. 

  • ما اعتقاد داريم کار خوب تضمين بقاي ماست و براي انجام صحيح خدمات خود تلاش مي کنيم. 

  • ما تمام تلاش خود را براي اعتلاي نام فناوري اطلاعات صفر و يک بکار مي بريم. 

  • ما اعتقاد داريم که کسي مي ماند که ممتاز باشد و در راه ممتاز بودن تمام توان خود را بکار مي گيريم. 

  • ما مسئوليت کارهاي خود را قبول مي کنيم و در هيچ صورتي از زير آن شانه خالي نخواهيم کرد. 

  • ما رشد شرکت را در گرو رشد اعضاي شرکت مي بينيم، بنابر اين در رشد و بالندگي اعضاء تمام تلاش خود را مي کنيم. 

  • نيروي انساني متخصص را مهم ترين سرمايه شرکت مي دانيم و در جذب و نگهداري نيروي متخصص کوشا هستيم. 

  • ما ايمان داريم که رشد و اعتلاي کشور در گرو تلاش تک تک ما مي باشد و همواره قدم هايمان را در اين راستا بر مي داريم.