شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک

نیاز ذینفعان در توسعه نرم افزار


هر یک از ذینفعان  یک نرم افزار در روش موجود فعالیت هایی در پیشبرد کارکردهای حرفه و در راستای نیل به اهداف حرفه انجام می دهند. طبیعتا روال موجود برخی از انتظارات حرفه را به خوبی و با شرایط مورد نظر ذینفعان برآورده نمی سازد که آن مجموعه به سراغ تولید نرم افزار آمده اند. هر یک از این انتظارات به شرط آنکه به طور کامل و جزئی بیان شوند یکی از نیازهای نرم افزار را تشکیل می دهند.

روش جمع آوری اطلاعات برای تحلیل نیازهای نرم افزار در شرکت صفر و یک به شرح زیر است:

  1. مراجعه به دستاوردهایمدلسازی حرفه و تشخیص نیازها از میان آن دستاوردها (Business Modelling)
  2. مصاحبه با افراد کلیدی و اخذ نقطه نظرات و پیشنهادات آنها برای بهبود روشهای موجود (Interview)
  3. طراحی پرسش نامه بر اساس اصول علمی و تجربی شرکت صفر و یک و توزیع  میان مجریان و کنشگران حرفه به منظور یافتن گلوگاههای اصلی و اخذ نظرات و پیشنهادات همه  ذینفعان (Questionniare)
  4. مراجعه به محل کارفرما و دنبال کردن فرآیندها توسط تحلیلگران (Shadowing)

مشارکت دادن عوامل کار فرما و واداشتن ایشان به تفکر در خصوص مشکلات و راهکارها در زمان تحلیل موجب موجب سهولت در مدیریت تغییر و پذیرش بیشتر کارکنان در زمان استقرار سامانه نرم افزاری خواهد شد. |  مشاهده تاریخچه موضوع  |