شما اینجا هستید >   درباره ما > رتبه بندي شورايعالي انفورماتيک

موضوع فعاليت سقف مبلغ قرارداد رتبه شرکت صفر و يک
توليد و پشتيباني نرم افزارهاي سفارش مشتري ۲۷ ميليارد ريال ۴
ارائه پشتيباني بسته هاي نرم افزاري و نرم افزارهای حامل محتوا 8.1 ميليارد ريال ۴
ارائه و پشتيباني نرم افزار های پایه، سیستم ها و ابزارها ۲۷ميليارد ريال ۵
 شبکه داده ها 10.8 ميليارد ريال ۵
مشاوره و نظارت بر اجراي طرح هاي انفورماتيکي
13.5 ميليارد ريال ۴

  • گواهي رتبه بندي و احراز صلاحيت شماره 31782 مورخ 92/4/16
  • رتبه هاي اعلام شده از طريق سايت اطلاع رساني شورا www.shci.ir  قابل استناد مي باشد
  • سقف اعلام شده در ازاي هر قرارداد مي باشد.