شما اینجا هستید >   دانشنامه
دانشنامه صفر و یک

توسعه نرم افزار

3.8
توسعه نرم افزار فرايندي است طولاني و پيچيده که از آغاز تا پايان، عناصر مختلفي در آن درگير مي شوند. پروژه هاي توليد نرم افزار از منابع مالي، فني و انساني وسيعي بهره جسته  و در طول اجراي آنها روش ها، فنون و ابزارهاي متنوعي توسط مجريان به کار بسته مي شود.

در روند اجراي يک پروژه يا در فرايند تهيه يک نرم افزار، مسلما انتخاب مجري واجد شرايط براي انجام آن از اهميت به سزايي برخوردار است. شرکت فناوري اطلاعات صفر و يک با تکیه بر تجارب خود در زمینه پياده سازي و توليد نرم افزار و برنامه هاي کاربردي در سازمانها و نهادهای بزرگ و معتبر کشور و با بهره گیری از کارشناسان خبره در امور تحليل و طراحي سيستم و برنامه نويسي، این توانمندی را در مجموعه نرم افزاری خود ایجاد نموده است تا نسبت به اجرا و پياده سازي برنامه هاي کاربردي به سفارش مشتري در حوزه های مختلف اقدام نماید. استفاده از تکنولوژی و متدولوژی های روز دنیا در طراحی و پياده سازي نرم افزار همواره در پروژه هاي نرم افزاري این شرکت مدنظر بوده است.

مهندسی نرم افزار، يک روش علمی، رياضی و اقتصادی برای توليد نرم افزارها است که بر اساس آن، نرم افزار در طی يک فرايند علمی، تجزيه و تحليل، طراحی، پياده سازی، آزمايش و پشتيبانی میشود. بکارگيری مهندسی نرم افزار برای پياده سازی نرم افزارهايی که اهداف مهم و حياتی دارند يک ضرورت است. در مهندسی نرم افزار برای ساخت يک سيستم نرم افزاری سه فرآيند مهم تاثير گذار مي باشند:
 • فرايند توسعه (Development Process): سازماندهي فعاليت ها براي ساخت يک سيستم.
 • فرايند مديريت (Management Process): انتخاب افراد، تجهيزات و فرايندها براي توسعه يک سيستم و کنترل و نظارت بر روند اجراي پروژه.
 • فرايند پشتيباني (Maintenance): کنترل و پشتيباني نرم افزار پس از توليد آن.
در فرايند توسعه هدف آن است که يک سيستم با مشخصات خواسته شده توليد شود. فرايند توسعه از مرحله طرح يک راه حل مفهومی برای مساله خواسته شده (مطالعه امکان سنجی) آغاز شده، پس از دريافت خواسته ها و بررسی سيستم، طراحی صورت گرفته و در نهايت اين طراحی با کمک ابزارهای پياده سازی تبديل به يک سيستم واقعی می شود. هدف اين فرآيند آن است که از يک سو برآورده ساختن نيازهای کاربران و از سوی ديگر کيفيت مناسب عملکرد سيستم تضمين گردد و بنابراين بايستی حاوی مکانيسم هايی برای اعتبار سنجی نرم افزار ( Validation) و وارسي پذيري نرم افزار (Verification) باشد.


--------------------------------------------------------------------------

استانداردهاي توليد و توسعه نرم افزار

از جمله معروفترين استانداردهاي مرجع جهاني مي توان به نمونه هاي زير اشاره کرد:
 • مجموعه استانداردهاي مهندسي نرم افزار IEEE
 • استانداردهاي مجموعه ISO/IEC
 • استانداردهاي مهندسي نرم افزار آژانس فضايي اروپا


استانداردهاي ارجاع کار در پروژه هاي توليد و توسعه نرم افزار:
 • مشاوره پروژه هاي نرم افزاري
 • تهيه درخواست براي ارئه پيشنهاد (RFP)
 • نظارت بر پروژه هاي نرم افزاري
 • پيشنهاد (Proposal)
 • برگزاري مناقصه و ارزيابي پيشنهاد
 • پيمان نامه نرم افزاري


استانداردهاي پايه اي توليد و توسعه نرم افزار:
 • استاندارد سند توصيف متدولوژي (MDD)
سند توصيف متدولوژي يکي از اصلي ترين اسناد پايه اي هر پروژه نرم افزاري است که در آن مدل فرايند توسعه نرم افزار، مرحله بندي و تجزيه اين فرايند به مراحل کوچکتر و مشخصات هر مرحله مطابق با متدولوژي منتخب براي اجراي پروژه تشريح مي گردد. تهيه MDD بايد قبل از تهيه ساير اسناد و طرح هاي پروژه صورت گيرد. در صورتي که تدوين MDD با دقت و جامعيت کافي صورت گيرد، بسياري از مطالب ساير طرح ها و اسناد پروژه را مي توان به مطالب آن ارجاع داد.
 • استاندارد طرح مديريت پروژه (PMP)
طرح مديريت پروژه (PMP) سندي است که اصول، ضوابط و روش هاي مديريت يک پروژه نرم افزاري را تعيين مي کند. اين طرح فرايندهاي فني و مديريتي پروژه را تعيين کرده و فعاليت هاي لازم جهت دستيابي به اهداف پروژه را مشخص مي نمايد. هدف اصلي از تهيه PMP اطمينان از اين نکته است که همه عناصر درگير در پروژه ديد واحدي از اهداف، مراحل، سازماندهي و رويه هاي فني و مديريتي پروژه کسب کرده اند و تلاش همه اين عناصر در جهت دستيابي به اهداف پروژه هماهنگ و همسو شده است. طرح مديريت پروژه درواقع طرح جامع يک پروژه است، بدين معني که همه طرح ها و استانداردهاي پروژه بايد در آن مورد اشاره و ارجاع قرار گيرد.
 • استاندارد طرح تضمين کيفيت (QAP)
منظور از تضمين کيفيت يک پروژه مجموعه فعاليت هايي است که براي اطمينان از تطابق نتايج و فراورده هاي نهايي پروژه با خواسته هاي اوليه سفارش دهنده يا کارفرماي پروژه، بايد در مدت اجراي پروژه انجام شود. طرح کيفيت پروژه (QAP) سندي است که سازمان، روش ها و برنامه تضمين کيفيت يک پروژه را تعيين مي کند. اين طرح همه فرايندهاي اصلي و پشتيباني توسعه نرم افزار را پوشش مي دهد. طرح تضمين کيفيت به منظور تعيين روش ها، ضوابط و برنامه تضمين کيفيت پروژه تهيه مي گردد و يکي از اسناد مهم و تاثير گذار در روند اجراي پروژه است.
 • استاندارد طرح مديريت پيکربندي (CMP)
طرح مديريت پيکربندي به منظور مشخص کردن فعاليت هاي لازم در فرايند مديريت پيکربندي پروژه تهيه مي شود. اين طرح فعاليت هاي الزامي مديريت پيکربندي پروژه را مشخص کرده و مسئوليت و چگونگي انجام هر يک را تعيين مي نمايد. همچنين نحوه ثبت، نسخه برداري و نگهداري سوابق پيکربندي ابزارها و فراورده هاي پروژه در اين طرح مشخص شود.
 • استاندارد طرح تصديق و صحه گذاري (V&V)
فرايندهاي تصديق و صحه گذاري (V&V) از مهمترين فرايندهاي پشتيبان توسعه نرم افزار است که اجراي صحيح و دقيق آنها نقش عمده اي در تضمين کيفيت پروژه هاي نرم افزاري ايفا مي کند. گام نخست در اجراي اين فرايندها، برنامه ريزي فعاليت هاي V&V است که نتيجه آن به شکل طرح تصديق و صحه گذاري تدوين و ارائه مي گردد. طرح تصديق و صحه گذاري (V&V) به منظور مشخص نمودن فعاليت هاي لازم در طول اجراي پروژه براي حصول اطمينان از سازگاري فراورده هاي هر مرحله از توسعه نرم افزار با ورودي هاي آن مرحله و همچنين بررسي تطابق فراورده هاي هر مرحله با نيازهاي اوليه کاربران تهيه مي شود. همه طرح ها، مستندات، برنامه هاي اجرايي و پايگاه هاي اطلاعاتي که در نتيجه انجام فعاليت هاي توسعه نرم افزار توليد شده و به کارفرما تحويل داده مي شود، يا براي استفاده داخلي به عنوان فراورده هاي مياني به کار مي رود، مشمول فعاليت هاي V&V مي باشند.
 • استاندارد طرح آزمون نرم افزار
آزمون نرم افزار يکي از حساس ترين و مهمترين فعاليت هايي است که در جريان پروژه هاي نرم افزاري بايد اجرا شود. صحت و دقت فعاليت هاي آزمون نرم افزار مستقيما در کيفيت نتايج اينگونه پروژه ها موثر است. از اينرو برنامه ريزي و اجراي صحيح آزمون نرم افزار مي تواند نقش تعيين کننده اي در موفقيت يا شکست پروژه هاي نرم افزاري ايفا کند. مجريان و مديران پروژه هاي نرم افزاري با بهره گيري از اين استاندارد مي توانند کيفيت برنامه ريزي و نتايج فعاليت هاي آزمون نرم افزار را در پروژه هاي خود ارتقا بخشند.
 • استاندارد طرح انتقال و تحويل نرم افزار
طرح هاي انتقال و تحويل نرم افزار به منظور برنامه ريزي فعاليت هايي که بايد در مرحله انتقال نرم افزار صورت گيرد، و با هدف تعيين سازمان، وظايف و فعاليت هاي اين مرحله تهيه مي شود.
 • استاندارد طرح ضمانت نرم افزار
طرح ضمانت نرم افزار براي تعيين ضوابط و فعاليت هاي دوره ضمانت نرم افزار، که پس از تحويل نرم افزار آغاز شده و تا پيش از اتمام تعهدات کارگزار ادامه دارد، تهيه مي گردد.
 • استاندارد طرح نظارت
نظارت بر طرح هاي نرم افزاري که با هدف کسب اطمينان از انجام تعهدات متقابل کارفرما و کارگزار صورت مي گيرد، چه توسط شخص حقيقي يا حقوقي ثالثي (غير از عناصر کارفرما) صورت گيرد، و چه توسط عناصر و کارکنان واجد صلاحيت کارفرما انجام شود، نيازمند طرحي است که در آن ضوابط و برنامه کار نظارت به طور دقيق بيان شده باشد. اين طرح بايد پيش از آغاز عمليات اجرايي پروژه تهيه شده و در اختيار همه طرف هاي درگير در پروژه قرار داده شود.

ارتباط ميان استانداردهاي پايه اي توليد و توسعه نرم افزار


  رتبه
رتبه به این صفحه: ضعیف عالی   |  رتبه به محتوا |
متوسط رتبه بندی:  3.8   
10012
12345
تعداد رتبه بندی ها: 4
  پیام ها
اضافه کردن پیام
No Comments Yet |  مشاهده تاریخچه موضوع  |